login/register
Login failed
Please check your details
login
Login failed. Please check your details
we're all about connecting people with high calibre career opportunities
Job Details
Job title :Produsentedienste Inligtingsbeampte Reference :C140843
Company :Ceres Fruit Growers (Pty) Ltd
Professional Sector : Industry Sector :
Location : Western Cape
Salary : 0.00 - 0.00
Applications open :2018-04-14Applications close :2018-04-23
Job Description
Details

OPWINDENDE LOOPBAANGELEENTHEDE CERES, WES-KAAP
Ceres Fruit Growers (Edms) Bpk, een van die leidinggewende vrugteverpakkings- en bemarkingsmaatskappye in SA, benodig energieke en professionele persone in die volgende betrekkings by ons Ceres aanleg.
Hierdie poste sal direk rapporteer aan die Bestuurder: Produsentedienste en deel uitmaak van ’n dinamiese span wat omsien na die maksimering van produsente inkomstepotensiaal en verantwoordelikheid aanvaar vir:

Produsentedienste Inligtingsbeampte
• Insameling, voltooiing en verwerking van inligting vanaf vrugteprodusente wat insluit oesskattings, leweringskedules, boomsensus-opnames, plaas oudit sertifikate, ens • Verlening van ondersteuning in voorbereiding van verslae aan produsente • Plaasopnames tov kultivars, boordrekords en ander produksie-inligting • Koördinering van aanplantingsgesprekke • Skakeling met ouditmaatskappye i.t.v. plaasoudits, bv Globalgap en Siza, kommunikasie van veranderinge in standaarde aan plase en instandhouding van databasis • Algemene administratiewe en verwerkingsfunksies om sinvolle inligting aan produsente te kan weergee.
Die toepaslik gekwalifiseerde posbekleër sal aan die volgende vereistes voldoen: • ’n Naskoolse kwalifikasie in Finansiële/Ekonomiese Bestuurswetenskappe • Toepaslike ondervinding in ’n landbou-omgewing sal in u guns tel • Bogemiddelde analitiese en syfervaardighede, moet daarvan hou om met spreitabelle te werk en ’n aanvoeling vir syfers te hê • Uitstekende interpersoonlike verhoudinge en kommunikasievaardigheid in Afrikaans en Engels • Bogemiddelde rekenaarvaardigheid in MS Excel, Word en PowerPoint • Vermoë om onder druk te funksioneer en selfgeldend op te tree • Eie vervoer en geldige rybewys.
Ons bied ’n markverwante vergoedingspakket wat aangevul word deur die voordele en aangename werksomstandighede wat met ’n vooruitstrewende maatskappy vereenselwig word.
Stuur asseblief u aansoek, met duidelike vermelding van die pos waarvoor aansoek gedoen word, u huidige vergoedingspakket en drie verwysings waarmee in verbinding getree kan word, aan die Bestuurder: Menslike Hulpbronne, Ceres Fruit Growers (Edms) Beperk, Privaatsak X67, Ceres 6835 of per faks na
(023) 312-2700 of per e-pos na soraya.swartz@cfg.co.za
Sluitingsdatum: 23 April 2018
Indien u nie binne drie weke na die sluitingsdatum van ons verneem het nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.
In ooreenstemming met ons Beleid op Gelyke Indiensneming, sal toepaslik gekwalifiseerde persone vanuit die geïdentifiseerde groepe voorkeur ontvang.