login/register
Login failed
Please check your details
login
Login failed. Please check your details
we're all about connecting people with high calibre career opportunities
Job Details
Job title :Spesiale Programme Bestuurder Reference :C140843
Company :Ceres Fruit Growers (Pty) Ltd
Professional Sector : Industry Sector :
Location : Western Cape
Salary : 0.00 - 0.00
Applications open :2018-04-14Applications close :2018-04-23
Job Description
Details

OPWINDENDE LOOPBAANGELEENTHEDE CERES, WES-KAAP
Ceres Fruit Growers (Edms) Bpk, een van die leidinggewende vrugteverpakkings- en bemarkingsmaatskappye in SA, benodig energieke en professionele persone in die volgende betrekkings by ons Ceres aanleg.
Hierdie poste sal direk rapporteer aan die Bestuurder: Produsentedienste en deel uitmaak van ’n dinamiese span wat omsien na die maksimering van produsente inkomstepotensiaal en verantwoordelikheid aanvaar vir:
Spesiale Programme Bestuurder
• Oorkoepelende bestuur van plaagbeheer protokol insluitend bestuur van MRL’e, noue samewerking met chemiese verteenwoordigers en bedryfsinstansies tov nakoming van markresidu vereistes • Skakeling met produsente mbt plaasprotokol, en spesiale bemarkingsprogramme
• Uitvoering van fisiese boordinspeksies en ondersteuning aan produsente • Monitering en kommunikasie van spuitmonster ontledings en -programme aan kliënte • Opstel en interpretasie van spuitprogram riglyne aan produsente • Omsien na toegekende produksie eenhede itv vrugspesifikasies, poelkeuses, en boordvoorbereidingstrategie • Versekering dat geproduseer word wat die mark vereis en deurlopend hulp verleen aan hierdie produksie-eenhede om maksimum waarde toe te voeg.
Die toepaslik gekwalifiseerde posbekleër sal aan die volgende vereistes voldoen: • ’n Naskoolse landboukwalifikasie in Landbouwetenskappe • Ondervinding mbt entomologie of hortologie sal in u guns tel, spesifiek binne die kernvrugbedryf • ’n Minimum van 3 jaar ondervinding in ’n soortgelyke werksomgewing • Uitstaande interpersoonlike verhoudinge en goeie kommunikasievaardigheid in Afrikaans en Engels • Vermoë om onafhanklik te funksioneer • Bogemiddelde rekenaarvaardigheid in MS Excel/Word/PowerPoint • Goeie vrugkennis • Eie vervoer en geldige rybewys.

Ons bied ’n markverwante vergoedingspakket wat aangevul word deur die voordele en aangename werksomstandighede wat met ’n vooruitstrewende maatskappy vereenselwig word.
Stuur asseblief u aansoek, met duidelike vermelding van die pos waarvoor aansoek gedoen word, u huidige vergoedingspakket en drie verwysings waarmee in verbinding getree kan word, aan die Bestuurder: Menslike Hulpbronne, Ceres Fruit Growers (Edms) Beperk, Privaatsak X67, Ceres 6835 of per faks na (023) 312-2700 of per e-pos na soraya.swartz@cfg.co.za
Sluitingsdatum: 23 April 2018
Indien u nie binne drie weke na die sluitingsdatum van ons verneem het nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.
In ooreenstemming met ons Beleid op Gelyke Indiensneming, sal toepaslik gekwalifiseerde persone vanuit die geïdentifiseerde groepe voorkeur ontvang.